investor relations


GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY LIMITED ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเพื่อเป็น ตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมี ชนิดต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งเคมีภัณฑ์ เหล่านี้ใช้เป็น วัตถุดิบในกระบวนการผลิต สินค้าอุปโภค บริโภค มากมายหลายชนิด

ในระยะเริ่มแรก GRATITUDE INFINITE มีความชำนาญในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดภายใน ประเทศ โดยเฉพาะ ต่อมาบริษัทค่อยๆ สั่งสม ประสบการณ์และชื่อเสียง จนเป็นที่ประจักษ์และ นำไปสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

Responsive image